MİLLETLERARASI MÜZELER KONSEYİ (ICOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİ

 

Milletlerarası Müzeler Konseyi (İCOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

 

(Resmi Gazete Tarihi: 11.12.1970 Resmi Gazete Sayısı: 13691)

BÖLÜM I
Kuruluş, Unvan, Çalışma Yeri

Madde 1 - Memleketimizin de üyesi bulunduğu, merkezi Paris'te UNESCO binasında olan, Milletlerarası Müzeler Konseyi Tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak Ankara'da (ICOM) Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur.

Madde 2 - Bu komitenin unvanı, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesidir.

Madde 3 - (Değişik: 11/4/1985 - 85/9365 K.) 

Milli Komitenin çalışma yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'dür.

BÖLÜM II
Tarif

Madde 4 - 
Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden kamu yararına çalışan, sanata, ilme sağlığa, teknolojiye ait kolleksiyonları bulunan müesseselere müze adı verilir. 

Madde 5 - Daimi teşhir bölümleri bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri, resmi şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar, tarihi anıtlara ait binaların kısım veya müştemilatı tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer

BÖLÜM III
ICOM'un Amaçları, Çalışma Yolları

Madde 6 - Amaçlar:

a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yükseltmek ve temsil etmek, 

b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek, 

c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı münasebetlerin gelişmesine faydalı olmak.

Madde 7 - Milli Komite yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yolları takip eder: 

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ve bu konseye Bağlı Milli Komiteler ve ihtisas teşekkülleri ile temas ve münasebetler kurar, imkanlarına göre onlarla işbirliği yapar.

b) Türkiye'deki her çeşit müze faaliyetlerini dışardaki milli komitelere aksettirir ve çeşitli müze mensuplarının yabancı ülkelerdeki müzelerde yetişmeleri için imkanlar arar. ICOM ve ona bağlı milli komiteler arasında mesleki eleman ve teknik malzeme bakımlarından ihtiyaçlara uygun gelişmeyi sağlamak üzere karşılıklı tedbirler alınır. Bu alanda girişilecek her türlü işbirliği hususundaki teşebbüslerin gerçekleşmesine çalışır.

c) Müze ve müzecilikle ilgili yayınlar yapar.

BÖLÜM IV
Üyelikler

Madde 8 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)

ICOM'un Türkiye’de beş çeşit üyesi vardır.

a) Tabii Üyeler:
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğünün müzelerden sorumlu Daire Başkanı ve Şube Müdürü, ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin tabii üyesidir.

b) Faal Üyeler:
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında halen;

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müze Müdürü ve Müze Araştırmacısı unvanına sahip ve teşkilatta enaz üç yıl hizmetli olanlar faal üye olabilirler.

Bu üyelerin üyeliklerinin devamı için, ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır.

c) Asosiye Üyeler:
Umumun ziyaretine açık teşhir salonları bulunan kütüphane ve arşivlerin müdür ve uzmanları ile özel müze statüsüne tabi müzelerin müdür ve ihtisas elemanları asosiye üye olabilirler. Ancak bu gibilerin asosiye üye olabilmeleri için iki faal üyenin teklifte bulunması şarttır.

Bu üyelerin üyeliklerinin devamı için ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemeleri gerekir.

d) Bağışçı Üyeler:
ICOM Türkiye Milli Komitesine her türlü bağışta bulunan şahıslar bağışçı üye olabilirler. Ancak bunlarda ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemekle yükümlüdürler.

e) Şeref Üyeleri:
Emekliye ayrılan faal ve assosiye üyeler ile müzelere büyük hizmeti dokunan kişiler Şeref Üyesi olabilirler.

Bu üyeler ICOM Türkiye Milli Komitesine aidat ödemek zorunda değildirler.

Faal ve assosiye üyeliği Milli Komitenin, bağışçı ve şeref üyeliği ise İcra Komitesinin kararıyla kesinleşir.

Madde 9 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)

8 inci maddenin (a,b ve c) fıkralarında gösterilen üyelerin; emeklilik, veya istifa nedeniyle görevlerinden ayrılmalarıyla üyelikler; ile ve varsa, ICOM Türkiye Milli Komitesindeki görevleri kendiliğinden düşer.

Faal üyelerin görev değişikliği nedeniyle üyelikleri düşmez.

BÖLÜM V
ICOM Türkiye Milli Komitesi

Madde 10 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)
ICOM Türkiye Milli Komitesi, 3'ü tabii üye, 12'si faal üyeler arasından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla seçilen 15 kişiden meydana gelir.

Madde 11 - 15 kişilik Milli Komite Üyeleri 3 yıl müddetle seçilirler.

Madde 12 - 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri seçiminin üç yılda bir yapılan ICOM Genel Kurul Toplantısından 6 ay önce yapılmış olması şarttır.

Madde 13 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)
15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi, kendi aralarından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla İcra Komitesi'nin dört üyesini seçer.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün müzelerden sorumlu daire başkanı ve şube müdürü, İcra Komitesi'nin tabii üyesidir.

Madde 14 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin başkanı olup, aynı zamanda İcra Komitesinin de başkanıdır.

Madde 15 - (Değişik; 11/4/1985-85/9365 K.)
İcra Komitesi kendi arasından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla bir başkan vekili, bir muhasip ve bir sekreter seçer Sekreter Milli Komitenin ve İcra Komitesi'nin işlerini yürüten büronun amiridir.

Madde 16 - ICOM Türkiye Milli Komitesinin görevleri:

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışır.

b) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantılarını imkanlar nisbetinde yurdun çeşitli bölgelerinde yapar. Buna İcra Komitesi karar verir.

c) ICOM Türkiye Milli Komitesi en az yılda bir defa toplanır. İcra Komitesinin daveti veya 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

d) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantıları, konferans ve tetkik gezileri ile birleştirebilir veya yeni açılan müzelerin açılışına rastlatılabilir.

e) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantılarına, dışardan veya üyeler arasından konferansa veya toplantı bölgesine yakın müzelerin müdürünü veya elemanlarını davet edebilir. Buna İcra Komitesi karar verir.

f) İcra Komitesi, karar almak suretiyle, müzelerle ilgili seminer kurs vesair toplantılar tertip edebilir ve bu hususlarla ilgili gerekli yardımlarda bulunabilir.

Madde 17 - ICOM Türkiye Milli Komitesi İcra Komitesinin Görevleri:

a) 
ICOM Türkiye Milli Komitesinden aldığı yetkiye dayanarak ICOM ile ilgili işleri görür.

b) Paris'te ICOM Merkezince tertiplenen kongre, konferans ve ihtisas toplantılarına katılacak temsilcileri seçer.

c) Yurt içi ve yurt dışı çeşitli müze faaliyetlerini takip ederek III üncü bölümdeki amaçları gerçekleştirmeye çalışır.

d) Türkiye'deki ICOM çalışmaları hakkında ICOM Türkiye Milli Komitesine ve Paris'teki ICOM Merkezine raporlar verir.

e) Türkiye'deki ICOM ve müzelerle ilgili yayın işlerini yürütür.

Madde 18 -

a) 
İcra Komitesi en az iki ayda bir toplantı yapar.

b) Başkan veya İcra Komitesi üyelerinden üç kişinin isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

c) Toplantı yerini ve gününü başkan belirtir.

d) İcra Komitesi toplantısı kararlarının muteber olabilmesi için başkan veya vekilinden başka üç İcra Komitesi üyesinin hazır bulunması şarttır.

e) Kararlar nisap düşmeyecek şekilde hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

f) Oy eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 19 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin karar alabilmesi için üyelerden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

b) ICOM Türkiye Milli Komitesinde kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Madde 20 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi ve İcra Komitesi seçimleri mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağı doğru inilmek suretiyle 12 kişi tesbit edilir. 12 inci olarak eşit oy alınması halinde seçim komitesince kura çekilir.

b) Seçim Komitesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek üç, Ankara'da görevli dört faal üyeden meydana gelir.

c) Seçim sonuçları bir tutanakla tesbit edilir ve seçim komitesi üyelerince imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.

d) Seçim sonuçları İcra Komitesince faal ve asosiye üyelere ve ayrıca Paris'teki ICOM Merkezine bildirilir.

e) ICOM Türkiye Milli Komitesi seçiminde ilk 12 kişiden sonra en çok oy alan üç kişi. İcra Komitesi Seçiminde de ilk 4 kişiden sonra en çok oy alan 2 kişi, yedek üyeliklere seçilir. Oy eşitliğinde kura çekilir, ve sonuç tutanaklara geçirilir.

Madde 21 - Mali hükümler:
A - Gelirler:


a) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) ICOM Türkiye Milli Komitesinin çalışmalarını sağlamak üzere her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulmakta olan ödenekler,

b) Üyelerden toplanan aidat ve çeşitli bağışlar,

c) Yapacağı yayınlardan elde edeceği gelirler,

d) Kurumlarca yapılacak yardımlardır.

B - Mali işlemler:

a) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) 
ICOM Türkiye Milli Komitesinin Paris’teki Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Merkezine gönderilecek yıllık aidat Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir.

b) ICOM Türkiye Milli Komitesi bütçesine dahil paralar T.C. Merkez Bankasında veya T.C. Ziraat Bankasında saklanır.

c) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) Para çekme işlemi başkan, başkan vekili, sekreter ve muhasipten en az ikisinin imzasıyla yapılır.

d) Gelir ve gider sekreterin kontrolunda, usulüne uygun olarak muhasip tarafından deftere işlenir.

e) 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri gelir, gider ve kararları incelemeye yetkilidir.

f) Seçimlerde, hesaplar muhasip ve en az iki İcra Komitesi üyesinin de katılacağı bir komisyon tarafından eski İcra Komitesinden yeni İcra Komitesine devredilir ve sonuç bir tutanakla tespit edilir. Bu husus 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesinin ilk toplantısında görüşülerek onaylanır.

g) Yeni İcra Komitesi, hesapları 3 kişilik bir komisyon tarafından teslim alarak tutanakla tespit ettikten sonra sarfiyatta bulunabilir.

Madde 22 - Cezai hükümler:

a) Faal, asosiye ve bağışçı üyeler yıllık aidatlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri kalkar.

b) 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri en az iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde üyelikleri sona erer ve yerlerine sıra ile en fazla oy alan yedekleri geçer.

c) ICOM'nın gayelerine aykırı hareket edenler ve örnek kişi olmak vasfını kaybeden üyeler ICOM Türkiye Milli Komitesinin kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Madde 23 - Fesih:
a) Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ın kendi kendini feshetmesi halinde ICOM Türkiye Milli Komitesi de feshedilmiş sayılır.

b)(Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) Fesih halinde İcra Komitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komitesinin müşterek kararı ile bütün taşınır ve taşınmaz malları ile parası UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının kabul edeceği bir kuruma devredilir.

Madde 24 - 24/8/1956 tarih ve 4/7862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Talimatnamesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 25-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26-(15.5.1985 tarih ve 18755 sayılı Resmi Gazete Bakanlar Kurulu’nun 11.4.1985 tarihli kararı ile değişik) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

11.4.1985 gün ve 85/9365 sayılı Kararname ile aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - (Ek: 11/4/1985-85/9365 K.)
Bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut ICOM Türkiye Milli Komitesi ve bütün üyelerin üyelikleri iptal edilmiştir. ICOM Türkiye Milli Komitesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden kurulur.

ICOM Türkiye Milli Komitesinin mal ve para varlığı ile bütün evrakları halen görevde olan İcra Komitesinden iki, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden üç kişinin katılmasıyla kurulan beş kişilik bir komisyonca denetime tabii tutulduktan sonra, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilecek yeni İcra Komitesine teslim edilmek üzere, tutanakla geçici olarak Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilir.

Geçici Madde 2 - (Ek: 11/4/1985-85/9365 K.)

Bakanlıkça onaylanan ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Teşkilatında Yönetmelik hükümlerine göre üye olabilecek nitelikte 7 kişi kurucu üyeler olarak Geçici İcra Komitesini meydana getirir.

Geçici İcra Komitesi, üye kayıtlarını gerçekleştirir. Yönetmelik'in yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde de Genel Kurulu toplayarak, yönetimi seçilecek yeni İcra Komitesi'ne devreder.

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26 - (Değişik: 11/4/1985 - 85/9365 K.)

Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür