YAKUT/SAKALARIN (İSKİT) TÜRK KÖKENLERİ ÜZERİNE

Amerikan yerlileri ya da Kızılderililerin Türklerin akrabası gibi klasik söylemlerin dışında gerçekten de bu illiyet bağının ilmi açıdan ortaya konulmasının kaçınılmaz olması ve buradan hareket ile Herodot’un Tarih adlı kitabında oldukça fazla bilgi verilen İskitler’in bugünkü Sahalar ya da Yakut/Saka ile olan ilişkisi içinde Sahaların Kuzey Amerika yerlileri ile olan bağlantısı, bizi Sahalar üzerinden efsaneymiş gibi anlatılan Türklerin Kuzey Amerika yerlileri ile olan bağlantısının tartışılmasına kadar götürür.

Günümüzde Kuzey Sibirya Yakutistan’da yaşayan Sahaların Türk boyları içinde olmaları kapsamında Kuzey Amerika yerlilerinin kadim tarihi içinde tarihçi Herodot’un bahsettiği Sakaların izlerinin bulunuyor olmasına rağmen hala resmi tarih tezleri içinde olmaması, bu konunun daha fazla ve yansız olarak araştırılmaya muhtaç bir konu olduğunu gösterir.

Göktürk Yazitlari Ve Orhun Kitabeleri - MOĞOLISTAN TURU

Yakutistan’daki Sahaların; öncelikle bir Türk boyu ailesi içinde olup olmadığı sonrasında ise Kuzey Amerika yerlileri ile olan ilişkisi yıllardır efsanevi bir şekilde dile getirilmekte olan Amerikan yerlilerinin içinde Türk soylu toplulukların da olmaları gerektiğine yönelik resmi tarihin yeniden yazılmasını gerekli kılıyor. 

Katun Nehri boyunca yaşayan Altay Türkleri ve Çuy Nehri boylarında yaşayan Altay Türkçesi dil ailesi grubuna giren Güney Sibirya’da yaşayan Telengitler (ya da Telesler) arasındaki bölgede yaşayan soyöklerin (oymak) Sahal olarak adlandırılıyor olması ile birlikte günümüz Yakutistan’ındaki Sahaların atalarının ilk Türk yazıtlarının bulunduğu Orhun Abidelerindeki Kurikan ve Çin kaynaklarında yazıldığı şekilde Ku-Li-Kan adlı topluluklar Saka/Yakut ların ataları olarak kabul edilmiştir. 

Dil etimolojisi açısından erken dönemlerde Türk lehçeleri grubundan uzaklaşmış olsalar da Sahaların Kurumçi kültürüne dahil metinlerde Göktürk runik alfabesi ile yazılmış kelimelere rastlanmıştı. Tarihçi Gumilev tarafından Kurikanların XI. Yüzyılda Buryatlar ile yapılan savaş sonunda yenilerek Lena Irmağı havzasının kuzey taraflarına çekilmiş olan günümüzdeki Yakutlar olduğu ortaya konulmuştur.

Mesele Yakutların atalarının kimler olduğunun ortaya konulması ise Orhun anıtlarının doğu yüzünde zikredilen Ku-li-kan olarak yazılan milletin Kurikanlar olduğu biliniyorsa da dil etimolojisi bakımından aşağıda rakamların yazılış şekli ile günümüzde Yakut dilinin Türkçe ve Kırgızca ile ortak kelimeler içermesi, bu ilişkinin kadim tarihini ortaya koyması açısından büyük bir önem arz eder.

Eski Türkçe, Azerice, Türkçe, Çuvaşca ve Yakutca sayılar

Yakut dili ile eskİ ve halen kullanmakta olduğumuz Türkçe nin kadim köklerinden bu yana gelişen diğer Türk soylu boyların rakamlardaki bu ortak dil kullanımı kelimelerin kullanım fonetiği bakımından Y-C-S gibi harflerdeki değişim ise bu kadim Türk boyları arasındaki ortak kültürün ortaya konulmasının yanısıra dildeki değişimin en güzel örneklerini ortaya koyar.

Demek ki Azerice, Türkmence, Özbekce, Uygurca ve nihayet Anadolu Türkçesinde (Y) harfi yerine Kırgızcada (C), Kazakca’da (J), Altayca, Hakasca ve Tıvacada (Ç) olarak değişim gösteren bu harfin Saha/Saka veya günümüz Yakutcasında (S) harfi olarak kullanılması kelimenin fonetik ve transliterasyonunu bozuyorsa da kelimenin esas anlamını (semantik) bozmaması kadim Türk toplulukları arasındaki bütünlüğün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyar.

Türk tarihinin şimdilik Orhun Yazıtları ile Anadolu’daki Türk varlığının ise 1071 ile başlatılması gayretlerine karşın doğuda antik çağ Pers İmparatorluğu içindeymiş gibi resmi olarak yazılan Saka ya da İskit tarihinin aydınlatılması, arkeolojik eserlerde görülen bu dil bahislerinden ortaya çıkan sonuçların resmi hale getirilmesi ile aşılacak gibi görülmektedir.

ARKEOTEKNO

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Yakut%C3%A7a

[2] https://islamansiklopedisi.org.tr/yakutlar