I. DÜNYA HARBİ'NDE DOĞU KARADENİZ KIYI KENTLERİNİN DENİZDEN BOMBARDIMA

 
Karadeniz kıyılarının işgalci donanma gemileri tarafından bombalanan Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illeri için 28 Aralık 1914 tarihinde Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey'in Osmanlı Dâhiliye Nezâretine çektiği telgraf.
 
Dâhiliye Nezaretine
 
28 Kanûn-ı Evvel (Aralık) 330 (1914)
 
Mahrec Trabzon
 
4990/968
 
Evvelki günkü bombardımanda Rize'nin Handan Limanı'nda on bir yelken gemisi gark (batma) ve aynı sistem bir sandal ile portakal yüklü kayığın tahrib edildiği ve Oflu Ali oğlu İsmail namında bir şahsın şehit ve bir kadın ile dört yaşlarında bir çocuğun başlarından cerihadar (yaralı) olduğu ve bugün dahi düşman kruvazörünün Hopa ile Peronit (Hopa) İskelesi civarındaki kayıklara yirmi beş mermi atmış ve bir buçuk saat o civarda dolaştıktan sonra Makriyal (Artvin-Kemalpaşa) açıklarında tevakkufla Batum'dan gelen diğer iki gemiden birisinin Makriyal'e takarrüb (yaklaşmak) diğerinin Sarp sahilinde kalmış ve arkasında kayığı olan diğer bir geminin de sahiline takarrüb etmiş ve yine bir düşman torpidosunun Arhavi ve Viçe (Rize-Fındıklı) arasında kain Moshora İskelesi'ne evvela mitralyözle ateş açtıktan sonra ve ba'dehu (daha sonra) dokuz mermi attıktan sonra Arhavi'ye teveccühle oraya 8 altı mermi endaht (silah atmak) ve Arhavi kışlasını tahrib eylemiş idüğü Rize mutarassıflığı ile Hopa ka'im makamlığından ve bade'z-zeval (sona erdikten sonra) saat yarımda Görele'nin şimalinden ve Nebiyan açıklarından yirmiyi mütecaviz sefa'inin (gemi) Trabzon istikametine geçtiğinin görüldüğü Görele ka'im-makamlığından ve saat altıda dahi enginlerden ve şimal cihetinden top sedaları işitildiği telefonla Akçaabat ka'im makamlığından bildirilmiştir.
 
28/29 Kanun-ı Evvel 330 Trabzon Valisi Cemal Azmi
 
ARKEOTEKNO