TÜRK’ÜN STANDARTİZASYON İLE İMTİHANI

Seller, yangınlar, heyelanlar, hortumlar, depremler kısaca afetler sonucunda büyük dayanışma. Bizim toplumumuzun bir özelliği ve evrensel düzeyde de büyük bir insani seferberlik ve yardımlaşma.

Ama bu durum kronik ve sair hastalıkları gıda, beslenme, spor alanları, hastalık öncesi sağlık takip programları gibi koruyucu tıp önlemlerinin alınamamasının ve bu sorunun sadece hizmet verilen hasta sayısı ile giderileceğini düşünerek kıyaslanmasına benzer şekilde Osmanlı Padişahı II. Bayezıd (1447-1512) zamanında başladığı bilinen ilk STANDARTİZASYON çalışmalarının başlamasından bugüne kadar gelen bir eksikliğinin olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle Sultan Bayezıd Han'ın bir heykeli Türk Standardları Enstitüsü'nün bahçesine dikilmiştir.

Standartlara göre değil de kişiye göre muamele bütün bu afetlere maruz kalma nedenlerini ortadan kaldırmadığı gibi sonuçlarına maruz kalınca da bunların giderilmesini sağlamak bizi biz yapan değerler olarak bu manevi ve maddi insani hareketliliğin belki de yarısını afetler öncesinde düşünülerek planlı bir strateji uygulanıp uluslararası alanda kabul edilmiş standartlara uyum sağlanarak bireylerin de bu duruma katkı yapması, taviz verilmeden zorunlu olması ana ilke olmalıdır.

Dünyada genel kabul görmüş yetki ve sorumlukların tam olarak yerine getirilmesini sağlayan GENEL AFET YÖNETİM STANDARTLARI resimde de görüldüğü üzere düzenlenmiştir.

Resimde herkesin yeri, sorumluluğu ve yetkisi bellidir. Hiç kimse başkasının görevine müdahale edemez. Olay ya da afet vuku bulduğu anda her kısım otomatik olarak devreye girer. Uluslararası alanda kabul edilmiş ve onaylanmış karayolundaki trafik STANDARTLARINA uyumdan tutalım da yönetimde, bilimde, telekomünikasyonda, sağlıkta, mimaride, endüstride, karayollarında, kısaca aklımıza gelen her alanda, her sektörde ve yaşanabilecek afetler öncesi standartlara kadar olabilecek uyumsuzluk sorunu bizi toplumsal olarak kesinlikle ama kesinlikle durdurulamaz bir sonuca doğru götürüyor. Böyle bir yaklaşım bizi burası ‘T…….’ avam söylemleri ile karşılıklı olarak boş ya da beyhude konuşması olan geyik muhabbeti yapılmasından öte hiçbir noktaya taşımaz ve taşımayacağının da kesinlikle bilinmesi gerekir.

ARKEOTEKNO 

[1] https://www.researchgate.net/figure/Figure-A51-Domains-of-the-Generic-Disaster-Management-Standards_fig3_323129122 

[2] TSE bahçesindeki heykel Yavuz Görey tarafından yapılmıştır.